Algemene Voorwaarden

1. Algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met AmelandVisserVerhuur vakantiewoningen/chalets en hebben betrekking op alle soorten accommodaties welke door De gast betaalt de totale prijs van de reservering als hij op elk moment kan annuleren. worden verhuurd. 1.2. De gast betaalt de totale prijs van de reservering als hij op elk moment kan annuleren. vakantiewoningen wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. 1.3. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Reservering
2.1 De gast betaalt de totale prijs van de reservering als hij op elk moment kan annuleren. De gast betaalt de totale prijs van de reservering als hij op elk moment kan annuleren. De gast betaalt de totale prijs van de reservering als hij op elk moment kan annuleren. AmelandVisserVerhuur neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 18 jaar en ouder AmelandVisserVerhuur behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder nadere opgave van redenen, te weigeren.
2.2 De overeenkomst tussen AmelandVisserVerhuur en huurder komt tot stand op het moment dat AmelandVisserVerhuur de reserveringsbevestiging – tevens zijnde de factuur – per post of per e-mail aan u heeft verzonden.
2.3 Huurder dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan AmelandVisserVerhuur te worden doorgegeven.
2.4 Huurder zal aan AmelandVisserVerhuur binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, een (deel)betaling voldoen. AmelandVisserVerhuur is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten, indien AmelandVisserVerhuur niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. AmelandVisserVerhuur heeft in dat geval de mogelijkheid de gereserveerde accommodatie zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen en aan huurder kosten voor annulering in rekening te brengen.

3. Wijzigingen in de reservering
3.1 AmelandVisserVerhuur is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van huurder wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Indien AmelandVisserVerhuur een wijziging doorvoert heeft AmelandVisserVerhuur het recht aan huurder wijzigingskosten in rekening te brengen, welke tenminste € 15,- per wijziging bedragen.

4. Prijzen
4.1 Huurder is aan AmelandVisserVerhuur de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging, verschuldigd.
4.2 Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte boekingen.

5. Betaling
5.1 Huurder dient binnen zeven (7) dagen na reservering een aanbetaling te voldoen bestaande uit vijftig procent (50%) van de huursom. (indien afgesloten). Twee (2) maanden voor aankomstdatum dient huurder de overige vijftig procent (50%) van de huursom en de eventuele bijkomende kosten te voldoen tenzij anders afgesproken.
5.2 Indien een reservering twee (2) maanden of korter voor aankomstdatum plaats heeft, dient het gehele bedrag conform de reserveringsbevestiging binnen acht (8) dagen na reservering door huurder aan AmelandVisserVerhuur te worden voldaan.

5.3 Huurder heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de reissom, indien huurder vertrekt voor de overeengekomen vertrekdatum.
5.4 AmelandVisserVerhuur heeft het recht de reservering te laten vervallen en de accommodatie zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen, indien een betalingstermijn is verstreken en huurder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5.5 AmelandVisserVerhuur heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is, indien:
– bij de aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan;
– huurder het gehuurde voortijdig verlaat;

– huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode voor 21.00 uur, zonder AmelandVisserVerhuur tijdig te hebben bericht dat het gehuurde later dan de huurperiode zal worden betrokken.

7. Waarborgsom
7.1 De waarborgsom dient als zekerheidstelling voor AmelandVisserVerhuur . Eventuele schade welke tijdens de huurperiode door huurder aan het gehuurde ontstaat, wordt verrekend met de waarborgsom. Ook extra kosten, zoals extra schoonmaakkosten wegens bovenmatige vervuiling, kunnen met de waarborgsom worden verrekend.
7.2 AmelandVisserVerhuur zal een contant betaalde waarborgsom na de eindcontrole van het gehuurde aan huurder retourneren onder aftrek van eventuele schade en kosten. Indien er geen waarborgsom is betaald en/of de waarborgsom niet voldoende is voor de schade en kosten, worden de extra schade en kosten achteraf bij de huurder geïncasseerd.

8. (Huishoudelijke) reglementen
8.1 Gasten dienen zich te houden aan de door AmelandVisserVerhuur vastgestelde regels. AmelandVisserVerhuur heeft het recht de huurder en zijn reisgenoten terstond van het park te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzingen van het personeel niet worden opgevolgd. Huurder heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom.
8.2 AmelandVisserVerhuur behoudt zich het recht voor de huurder bij het inchecken te verzoeken een geldig legitimatiebewijs te overleggen. AmelandVisserVerhuur is gerechtigd om huurders, welke zich niet kunnen legitimeren, de toegang tot de gehuurde accommodatie te weigeren.
8.3 Huurder zal toestaan dat tijdens de huurperiode noodzakelijk onderhoud zal plaatsvinden aan de het gehuurde. Huurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van AmelandVisserVerhuur.
8.4 Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.
8.5 De woning dient bezemschoon opgeleverd te worden, de afwasmachine (indien aanwezig) leeg en de afvalbakken dienen ook leeg te zijn. Bedlinnen in de hal neer leggen.
8.6 Het gebruik van bedlinnen is verplicht.
8.6 Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij reservering is opgegeven en op de reserveringsbevestiging staat vermeld. AmelandVisserVerhuur heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, indien zij constateert dat het overeengekomen aantal personen in de woning is overschreden.
8.7 Huurder is verplicht het gehuurde en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in ordentelijke en bezemschone toestand achterlaten. Alle schade welke door of vanwege huurder of diens medegebruikers aan het gehuurde is aangebracht, dient door huurder voor vertrek aan AmelandVisserVerhuur te worden gemeld en zal direct worden afgerekend.
8.8 Huurder is verplicht het gehuurde bij afwezigheid steeds behoorlijk af te sluiten. Alle schade welke voortvloeit uit het verzaken van deze verplichting door huurder, wordt door AmelandVisserVerhuur voor rekening van huurder gebracht.

9. Huisdieren
9.1 AmelandVisserVerhuur heeft in de prijslijst afzonderlijk vermeld of de huurder huisdieren mag meenemen en zo ja, hoeveel huisdieren per accommodatie zijn toegestaan.
9.2 Huurder dient bij de boeking op te geven of hij huisdieren wenst mee te nemen. De kosten die aan het verblijf van huisdieren zijn verbonden is € 25,- per huisdier.
9.3 Huurder dient eventuele aanwijzingen op het park op te volgen. De huisdieren moeten aangelijnd zijn en mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

10. Overmacht
10.1 AmelandVisserVerhuur is gerechtigd aan huurder een gelijkwaardige vervangende accommodatie ter beschikking te stellen, indien het gehuurde door overmacht en/of andere omstandigheden niet beschikbaar is. Huurder zal AmelandVisserVerhuur in dat geval nimmer in rechte kunnen aanspreken.

11. Aansprakelijkheid
11.1 AmelandVisserVerhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal en verlies van of het ontstaan van schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf bij AmelandVisserVerhuur vakantiewoningen.
11.2 AmelandVisserVerhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van huurder bij AmelandVisserVerhuur niet voldoet aan verwachtingen die huurder daarvan had.
11.3 AmelandVisserVerhuur is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
11.4 Huurder en zijn reisgenoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en andere eigendommen van AmelandVisserVerhuur, ontstaan tijdens de huurperiode. Zulks ongeacht of de schade het gevolg is van handelen of nalaten van huurder, zijn reisgenoten en/of van derden die zich vanwege huurder in het park bevinden.
11.5 Huurder is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken c.q niet juist achterlaten van het gehuurde. Deze bepaling omvat onder andere, doch niet uitsluitend, het achterlaten van bovenmatige vervuiling. Deze extra kosten kunnen door AmelandVisserVerhuur met de waarborgsom worden verrekend.

12. Klachten
12.1 Ondanks de zorg en inspanning van AmelandVisserVerhuur kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Klachten dienen direct gemeld te worden bij de eigenaar Siebe Visser. Indien een klacht niet kan worden verholpen of niet naar tevredenheid wordt verholpen, dient u de klacht op schrift te zetten tijdens uw verblijf. De brief kunt u binnen acht (8) dagen na vertrekdatum sturen aan: AmelandVisserVerhuur@kpnmail.nl
Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk om de klacht op juiste wijze te kunnen behandelen.
12.2 Op alle overeenkomsten tussen huurder en AmelandVisserVerhuur is Nederlands recht van toepassing.

13. Annuleringsvoorwaarden
13.1 Huurder betaalt de totale prijs van de reservering als hij op elk moment kan annuleren.
13.2 Huurder wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien u terecht een beroep doet op uw annuleringsverzekering keert de verzekeraar de eventueel door u verschuldigde annuleringsvergoeding uit aan de huurder. De richtprijs van een annuleringsverzekering bedraagt zes percent (6%) van de huursom (inclusief poliskosten), alsmede een eenmalige assurantiebelasting.